Regulamin sklepu

Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego i określa zasady i tryb zawierania Umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem sklepu.

 1. Postanowienia ogólne

Sklep internetowy, dostępny pod adresem internetowym www.iweztusiedogadaj.pl prowadzony jest przez:

I weź tu się dogadaj – Aleksandra Świdzikowska zam. Bartodzieje 110, 26-631 Jastrzębia posługującą się nr NIP  7962568262

zwane dalej „Usługodawcą”.

2. Kontakt ze Sklepem

Kontakt ze sklepem jest możliwy poprzez adres e- mail iweztusiedogadaj@gmail.com oraz poprzez formularz kontaktowy zamieszczony na stronie internetowej.

3. Definicje

Sklep Internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem www.iweztusiedogadaj.pl za pośrednictwem którego Klient może kupić Produkt.
Strona Sklepu – każda strona bądź podstrona www znajdująca się pod adresem www.iweztusiedogadaj.pl
Klient (kupujący) – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

Newsletter – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.

 Produkt – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

 Przesyłka elektroniczna – sposób dostarczenia Produktu do Klienta polegający na przesłaniu Klientowi na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej pliku lub linku internetowego (adresu URL) umożliwiającego pobranie Produktu i zapisanie na urządzeniu końcowym Klienta (w tym celu należy kliknąć na link albo wpisać go w oknie przeglądarki internetowej).

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy Kodeks Cywilny, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

Zamówienie – Oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia lub wiadomości e-maili zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedającym za pomocą sklepu internetowego.

4. Informacje Ogólne

 1. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i zaakceptowanie jego postanowień
 2. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 3. Przeglądanie asortymentu Sklepu oraz składanie zamówienia nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia.
 4. Ceny podane w Sklepie podane są w polskich złotych i są cenami brutto. Na końcową kwotę do zapłaty składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy, o której Klient jest informowany na stronie w trakcie składania Zamówienia.

  5. Zasady składania Zamówienia

 1. Złożenie zamówienia przez stronę internetową wiąże się z wypełnieniem formularza zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy w tym imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz adresu dostawy Produktu oraz danych do faktury (opcjonalnie).
 2. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
 3. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Kupujący prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Produkt ma być wysłany oraz adres e-mail lub wyśle zamówienie bezpośrednio na adres e-mail sklepu podając powyższe dane. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Kupującym. Jeśli kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.
 4. Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury, faktury korygujące. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.
  5. W trakcie składania Zamówienia, Kupujący wyraża zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
 5. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on odpowiedź ze sklepu potwierdzającą przyjęcie zamówienia.
 6. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
 7. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia.
 8. Czas realizacji wynosi maksymalnie 10 dni roboczych w przypadku produktów fizycznych (weekendy i święta nie są liczone jako dni robocze). W przypadku zamówień złożonych w przedsprzedaży, termin ich realizacji liczony jest od dnia rozpoczęcia sprzedaży regularnej. 
 9. W przypadku dostawy przesyłką elektroniczną zakupiony Produkt zostaje udostępniony Klientowi do pobrania niezwłocznie po otrzymaniu płatności, nie później jednak niż w ciągu 7 dni roboczych od chwili wpływu należności na konto Sprzedawcy. W przypadku zamówień złożonych w przedsprzedaży, termin ich realizacji liczony jest od dnia rozpoczęcia sprzedaży regularnej.
 10. W wypadku udostępnienia unikalnego linku internetowego (adresu URL) umożliwiającego pobranie Produktu, Sprzedawca zapewnia prawidłowość jego działania przez okres 7 dni od dnia udostępnienia. Sprzedawca zaleca w tym okresie pobranie Produktu i jego zapis techniką cyfrową w pamięci komputera. Po tym okresie Klient, w razie braku możliwości pobrania Produktu za pośrednictwem unikalnego linku internetowego (adresu URL), może się zwrócić do Sprzedawcy o ponowne udostępnienie Produktu w przeciągu trzech miesięcy od daty zakupu.
 11. Newsletter – korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w zakładce „Newsletter” widocznej na stronie Sklepu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera i kliknięciu pola „Zapisz się”. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: iweztusiedogadaj@gmail.com

  6.Oferowane metody dostawy oraz płatności

 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
  – przesyłka pocztowa (Poczta Polska),

– przesyłka elektroniczna (dokument pdf lub link internetowy – adresu URL)

– odbiór osobisty dostępny po uprzednim kontakcie mailowym.

 1. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

 – płatność przelewem na konto Sprzedawcy,

 – płatność przy odbiorze osobistym,

Na prośbę Klienta wystawiany jest imienny dowód zakupu.

 1. Termin płatności:

W przypadku płatności elektronicznych, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.


7. Odstąpienie od umowy

 1. Klient, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie. Termin odstąpienia od umowy wynosi 14 dni (podstawa prawna: art. 7 ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.). Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w pełni kompletny, a sam produkt będzie nieuszkodzony oraz nie będzie nosił śladów używania.
 3. Zwracany towar należy odesłać na własny koszt na adres siedziby Usługodawcy.

  4. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty na adres Sprzedawcy lub drogą elektroniczną. W przypadku przesłania oświadczenia przez Klienta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle na podany przez Klienta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

5 .W ciągu dwóch dni roboczych od otrzymania towaru wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy, sklep dokona sprawdzenia produktu. Jeżeli towar spełnia wymienione w punkcie 2 niniejszego paragrafu wymagania, Sklep dokona zwrotu zapłaty na wskazane konto Klienta.

8. Reklamacja i gwarancja

 1. Umową Sprzedaży objęte są Produkty wolne od wad.
 2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym
  3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy
 3. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 4. W przypadku wykrycia wady reklamowanego towaru mają Państwo prawo:

– żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;

– żądać usunięcia wady;

– złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;

– złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, ale nie wtedy kiedy wada jest nieistotna
6. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

9. Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca Aleksandra Świdzikowska
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu Internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży oraz moderowania i zarządzania komentarzami. Szczegóły dotyczące zarządzania danymi osobowymi zawarte zostały w Polityce Prywatności.
 3. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
 4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

10.Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.

2. Zmiana Regulaminu:

Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw.

W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Newsletter) zmieniony Regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu Cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców/Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych do 24 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami – przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami – przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta; oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Regulamin wchodzi w życie dnia 16.08.2021