Mądrzymy się

Co naprawdę dzieje się za drzwiami gabinetu psychologa/pedagoga szkolnego?

JAK PSYCHOLOG/PEDAGOG PRACUJE Z UCZNIEM?

– rozmowy porady, konsultacje, cykliczne spotkania z dzieckiem (na wniosek dziecka, rodzica, nauczyciela…)

– interwencje w sytuacjach trudnych

– podejmowanie działań mediacyjnych

– profilaktyka (zajęcia, rozmowy)

– prowadzenie zajęć specjalistycznych (z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, zajęcia rozwijające zdolności itp.)

– prowadzenie zajęć integracyjnych

– prowadzenie obserwacji diagnostycznych

– uczestniczenie w wydarzeniach szkolnych, klasowych (wycieczki szkolne, uroczystości)

– tworzenie gazetek psychoedukacyjnych kierowanych do dzieci

JAK PSYCHOLOG/PEDAGOG WSPÓŁPRACUJE Z RODZICAMI UCZNIA?

– analiza dokumentacji dziecka (wyjaśnianie zapisów, zaleceń do pracy)

– prowadzenie szkoleń dotyczących tematyki psychologicznej

– uczestniczenie w spotkaniach z rodzicami (inicjowanych przez siebie, rodzica lub innego nauczyciela)

– prowadzenie porad i konsultacji

– prowadzenie komunikacji poprzez dziennik elektroniczny

– wyszukiwanie i kierowanie do instytucji pomocowych

– organizacja pomocy materialnej i rzeczowej dla rodziny (stypendia, zasiłki…)

– podejmowanie działań mediacyjnych

JAK PSYCHOLOG/PEDAGOG WSPÓŁPRACUJE Z NAUCZYCIELAMI?

– analiza dokumentacji dziecka (wyjaśnianie zapisów, zaleceń do pracy)

-omawianie sytuacji trudnych i sposobów oddziaływania

-planowanie pracy z dzieckiem w kontekście jego predyspozycji, zasobów, trudności

– planowanie działań profilaktycznych

– prowadzenie szkoleń dla nauczycieli dot. tematyki psychologicznej

– uczestniczenie z zebraniach, radach pedagogicznych, zespołach tematycznych

– podejmowanie działań mediacyjnych

– zastępstwa

JAK PSYCHOLOG/PEDAGOG WSPÓŁPRACUJE Z INSTYTUCJAMI?

– uczestniczenie w spotkaniach zespołu interdyscyplinarnego w
 sprawie przemocy w rodzinie dziecka

– uczestniczenie w sprawach sądowych związanych ze sprawami dzieci, zeznawanie na policji

– organizacja warsztatów w szkole prowadzonych przez instytucje (wyszukiwanie, dogrywanie terminów, tworzenie harmonogramów, znajdywanie sal..)

– współpraca z poradniami psychologicznymi i placówkami zdrowia psychicznego (szukanie placówek dla dziecka i jego rodziny, komunikacja w celu uzgodnienia oddziaływania względem dziecka)

– współpraca z ośrodkami pomocy społecznej (rozmowy
z kuratorami, organizacja pomocy materialnej)

JAKIE DOKUMENTY MUSI PROWADZIĆ PSYCHOLOG/PEDAGOG?

– tworzenie planu pracy psychologa, a na koniec roku sprawozdania z jego realizacji

– tworzenie dokumentacji zajęć psychologicznych, ewaluacji, podsumowań dla rodziców z przeprowadzonych działań

– tworzenie planu profilaktyczno – wychowawczego dla całej szkoły (a wcześniej prowadzenie m.in. ankiet badających zapotrzebowanie na profilaktykę w szkole)

– analiza dokumentacji specjalistycznej (orzeczenia, opinie) 

– prowadzenie dziennika psychologa i dziennika zajęć oraz notatek własnych

– tworzenie dokumentów dla instytucji zewnętrznych (np. do sądów)

– analiza dokumentów szkolnych (dzienników, ocen, frekwencji…)

– publikowanie materiałów na stronach internetowych – promocja działań, działania profilaktyczne

– prowadzenie dokumentacji związanej z przyznawaniem zasiłków i stypendiów

– tworzenie dokumentacji dot. awansu własnego

...I WIELE WIELE WIĘCEJ

W TYM RÓWNIEŻ TYCH NIEOCZEKIWANYCH
I NAGŁYCH DZIAŁAŃ, CZĘSTO POKRYWAJĄCYCH SIĘ Z JUŻ ZAPLANOWANYMI I  PILNYMI…

Autor: Małgorzata Bojanko

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *